0966 190708

KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU : TOÁN 12 CHƯƠNG 5 BÀI 2

Lý thuyết khối đa diện lồi và khối đa diện đều Khối đa diện lồi Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). Khi đó đa diện giới hạn (H) được gọi là đa diện lồi. Cách định nghĩa khác: Một khối đa diện là khối đa diện…

Xem thêm