0966 190708

Đáp án full 24 mã đề thi Tiếng Anh THPT 2021

Đáp án Anh 2021 THPT quốc gia được cập nhật theo đáp án chính thức của Bộ giáo dục đưa ra

Bo GD cong bo dap an de thi tot nghiep THPT 2021 - Tat ca cac mon

Đáp án môn Anh mã đề 401

1. A2. C3. A4. A5. B6. B7. A8. A9. D10. B
11. B12. A13. A14. C15. D16. C17. B18. D19. B20. C
21. C22. D23. A24. C25. A26. D27. D28. D29. C30. A
31. C32. B33. C34. D35. A36. C37. B38. B39. B40.D
41.B42. D43. B44. B45. D46. D47. B48. D49. C50. A

Đáp án môn Anh mã đề 402

1. A2.C3.D4.B5.D6.D7.C8.A9.C10.C
11.A12.B13.A14.B15.A16.D17.D18.D19.A20.B
21.A22.B23.A24.B25.B26.D27.A28.B29.D30.A
31.D32.D33.D34.A35.A36.A37.B38.A39.B40.D
41A42.B43.B44.D45.C46.B47.B48.A49.A50.D

Đáp án môn Anh mã đề 403

1.B2.C3.B4.B5.A6.D7.D8.A9.B10.D
11.A12.D13.C14.D15.B16.B17.C18.C19.B20.D
21.A22.A23.A24.B25.C26.B27.A28.D29.A30.B
31.C32.D33.B34.A35.C36.C37.D38.C39.D40.D
41C42.D43.C44.B45.B46.D47.A48.C49.D50.B

Đáp án môn Anh mã đề 404

1.D2.A3.B4.C5.D6.C7.B8.B9.C10.D
11.B12.13. C14.B15.D16. D17.A18.B19. C20. B
21.D22.A23.C24.C25.D26.C27.C28.A29.C30.B
31. A32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.A39.A40.C
41A42.C43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.A50.A

Đáp án môn Anh mã đề 405

1. D2. C3.B4.C5.B6.B7.C8.D9.B10.C
11. D12.C13.A14.D15.C16.A17.C18.D19.B20.B
21.D22.D23.C24.A25.C26.C27.C28.A29.B30.B
31.D32.A33.C34.D35.A36.D37.A38.D39.B40.B
41A42.B43.A44.A45.B46.D47.B48.A49.A50.D

Đáp án môn Anh mã đề 406

1.C2.A3.C4.D5.B6.D7.B8.B9.C10.B
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.B18.B19.B20.A
21.A22.B23.C24.D25.D26.C27. C28.A29.A30.A
31.D32.B33.B34.A35.A36.A37.C38.C39.40.A
41D42.C43.D44.C45.D46.C47.B48.A49.C50.C

Đáp án môn Anh mã đề 407

1. A2. C3. D4. A5. C6. D7. A8. B9. A10. C
11. B12. C13. C14. B15. A16. C17. B18. B19. C20. D
21. B22. A23. A24. B25. D26. A27. B28. B29. B30. D
31. B32. D33. D34.B35. C36. D37. A38. A39. D40. A
41. B42. D43. A44. D45. C46. D47. A48. A49. C50. C

Đáp án môn Anh mã đề 408

1. B2. C3. D4. D5. A6. A7. D8. B9. A10. A
11. B12. B13. B14. D15. D16. B17. B18. A19. C20. A
21. B22. C23. B24. C25. C26. C27. D28. A29. B30. D
31. C32. A33. C34. A35. D36. D37. A38. A39. D40. A
41. C42. C43. C44. D45. C46. C47. D48. B49. C50. B

Đáp án môn Anh mã đề 409

1. D2. D3. B4. B5. D6. B7. C8. B9. A10. C
11. C12. C13. D14. A15. A16. D17. B18. B19. A20. A
21. D22. D23. A24. A25. B26. A27. D28. D29. D30. B
31. D32. B33. B34. A35. D36. B37. B38. B39. B40. A
41. B42. B43. A44. A45. B46. A47. D48. C49. A50. A

Đáp án môn Anh mã đề 410

1.D2.D3.A4.B5.A6.B7.B8.A9.A10.C
11.D12.D13.C14.A15.D16.D17.B18.A19.B20.B
21.C22.B23.C24.B25.B26.D27.B28.A29.A30.D
31.A32.C33.D34.C35.A36.D37.C38.D39.B40.A
41C42.D43.C44.A45.D46.C47.B48.B49.D50.A

Đáp án môn Anh mã đề 411

1. B2.A3. C4.D5.B6. A7. C8. A9. B10. D
11. C12.A13. C14. D15. C16. B17.C18. C19. D20. C
21.C22.C23.24.D25. B26. D27. B28. C29. D30. B
31.D32.B33.A34.B35.B36.A37.B38.B39.A40.C
41D42.B43.A44.A45. A46. C47. C48. A49. C50. D

Đáp án môn Anh mã đề 412

1.D2.A3.B4B.5.C6.A7.B8.B9.A10.D
11.C12.C13.C14.A15.D16.D17.D18.C19.B20.C
21.D22.B23.A24.A25.C26.D27.B28.A29.C30.A
31.B32.D33.D34.A35.A36.B37.D38.B39.B40.B
41B42.C43.C44.B45.C46.A47.C48.A49.A50.D

Đáp án môn Anh mã đề 413

1. D2. B3. A4. D5. A6. D7. B8. D9. D10. B
11. B12. A13. B14. D15. D16.A17. D18. C19. A20. A
21. C22. D23. D24. A25. D26. A27. A28. C29. C30. C
31. D32. C33. D34. C35. C36. C37. A38. C39. C40. A
41. A42. A43. C44. C45. A46. A47. D48. C49. A50. C

Đáp án môn Anh mã đề 414

1.B2.D3.A4.C5.B6.C7.A8.B9.B10.B
11.D12.C13.C14.C15.B16.D17.B18.A19.A20. C
21.D22.A23.C24.D25.D26.D27.B28.C29.D30.C
31.B32.D33.B34.B35.C36.B37.C38.C39.D40.D
41 C42.D43.B44.B45.D46.B47.A48.C49.C50.B

Đáp án môn Anh mã đề 415

1. A2. D3. D4. B5.B6. A7. A8. A9.B10. C
11. A12. B13. B14. D15. D16. A17. C18. A19. B20. D
21. C22. C23. D24. B25. B26. D27. D28. D29. B30. C
31. D32. A33. A34. A35. C36. A37. D38. A39. C40. B
41. C42. A43. C44. A45. D46. C47. D48. A49. C50. D

Đáp án môn Anh mã đề 416

1.D2.B3.D4.D5.A6.C7.D8.A9.D10.C
11.C12.C13.B14.A15.D16.C17.A18.C19.A20.B
21.D22.D23.B24.D25.C26.C27.B28.B29.B30.D
31.D32.D33.C34.C35.C36.B37.B38.C39.C40.B
41D42.D43.D44.B45D46.C47.B48.D49.C50.C

Đáp án môn Anh mã đề 417

1. C2.C3.C4.B5.B6.C7.B8.A9.C10.D
11.A12.C13.D14.A15.A16.C17.C18.D19.D20.D
21.D22.A23.B24.C25.C26.D27.A28.D29.D30.C
31.D32.D33.A34.A35.D36.D37.A38.D39.A40.D
41A42.C43.A44.C45.C46.A47.C48.D49.A50.C

Đáp án môn Anh mã đề 418

1.B2.C3.A4.D5.C6.D7.D8.C9.C10.A
11.D12.D13.A14.B15.B16.B17.D18.B19.D20.C
21.A22.A23.C24.C25.D26.C27.A28.D29.A30.C
31.C32.D33.D34.A35.D36.C37.A38.A39.C40.D
41A42.A43.D44.C45.A46.A47.A48.B49.B50.C

Đáp án môn Anh mã đề 419

1. D2. C3. D4. A5. B6. C7. C8. D9. C10. D
11. A12. D13. B14. D15. A16. B17. A18. B19. D20. C
21. B22. C23. C24. D25. C26. A27. D28. C29. A30. C
31. D32. A33. A34. B35. B36. B37. A38. A39. B40. A
41. A42. B43. A44. D45. D46. B47. A48. C49. C50. B

Đáp án môn Anh mã đề 420

1. A2.C3.D4.C5.B6.C7.8.A9.D10.D
11.C12.D13.D14.D15.D16.A17.C18.C19.A20.C
21.A22.D23.D24.D25.A26.B27.C28.B29.C30.D
31.D32.C33.B34.B35.C36.B37.D38.D39.A40.D
41C42.B43.D44.D45.A46.B47A.48.C49.A50. B

Đáp án môn Anh mã đề 421

1. D2. C3. B4. C5. D6. C7. C8. C9. B10. A
11. A12. D13. D14. B15. A16. B17. C18. B19. B20. B
21. A22. A23. B24. B25. A26. C27. B28. A29. A30. D
31. C32. C33. A34. A35. A36. B37. B38. A39. C40. C
41. C42. A43. C44. A45. B46. B47. A48. C49. A50. B

Đáp án môn Anh mã đề 422

1.D2.D3.A4.B5.A6.A7.B8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.D18.A19.A20.D
21.A22.A23.D24.C25.B26.A27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.A34.A35.C36.B37.B38.C39.A40.C
41B42.B43.B44.C45.A46.C47.B48.A49.C50.C

Đáp án môn Anh mã đề 423

1. A2. B3. D4. C5. B6. D7. D8. A9. B10. B
11. A12. B13. A14. C15. B16. D17. D18. C19. B20. D
21. B22. D23. A24. D25. C26. C27. D28. C29.A30.C
31. C32. A33. B34. A35. A36. A37. A38. D39. D40. B
41. A42. D43. D44. B45. C46. B47. C48. A49. D50. C

Đáp án môn Anh mã đề 424

1.D2.A3.B4.D5.B6.A7.C8.B9.D10.B
11.D12.B13.A14.C15.B16.A17.D18.A19.D20.A
21.D22.C23.C24.A25.A26.B27.A28.C29.A30.A
31.B32.A33.A34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.D
41C42.C43.D44.C45.D46.B47.D48.B49.C50.B

Bài Viết Liên Quan