0966 190708

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 45 PHÚT CHƯƠNG 7 TOÁN 12

Đề kiểm tra toán 45 phút chương 7 nhằm ôn luyện cho các em những kiến thức đã học trong chương về cách nhận biết và giải các bài tập về hệ tọa độ và phương trình mặt phẳng và đường thẳng trong không gian. Các bài tập về phần hình học không gian là một phần quan trọng trong cấu trúc đề thi THPT Quốc gia để tốt nghiệp THPT, tuyển sinh cao đẳng và đại học.

Các câu hỏi trong đề kiểm tra toán này đã được chọn lọc thông qua sự tham khảo chương trình giảng dạy cũng như thông tin từ Bộ Giáo dục và các đề thi từ những năm trước nhằm đúng với nội dung kiến thức sẽ được sử dụng trong đề thi Toán THPT Quốc gia.

Đề kiểm tra toán

Câu 1: Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(−1;−2;3),B(0;3;1),C(4;2;2) Cosin của góc  là

 1. 9 / 2√35.
 2. 9 / √35.
 3. −9 / 2√35.
 4. −9 / √35.

Câu 2: Tọa độ của vecto n→ vuông góc với hai vecto →a=(2;−1;2),→b=(3;−2;1) là

 1. →n=(3;4;1)
 2. →n=(3;4;−1)
 3. →n=(−3;4;−1)
 4. →n=(3;−4;−1)

Câu 3: Cho |a→|=2;|b→|=5, góc giữa hai vectơ a→ và b→ bằng 2π/3, u→=ka→−b→  ;v→=a→+2b→. Để u→ vuông góc với v→ thì k bằng

 1. −6/45
 2. 45/6
 3. 6/45
 4. −45/6

Câu 4: Cho →u=(2;−1;1),→v=(m;3;−1),→w=(1;2;1) Với giá trị nào của m thì ba vectơ trên đồng phẳng

 1. 3/8
 2. −3/8
 3. 8/3
 4. −8/3

Câu 5: Cho hai vectơ  →a=(1;log35;m),→b=(3;log53;4)Với giá trị nào của m thì →a⊥→b

 1. m=1;m=−1
 2. m=1
 3. m=−1
 4. m=2;m=−2

Câu 6: Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(2;5;3),B(3;7;4),C(x;y;6) Giá trị của x,y để ba điểm A,B,C thẳng hàng là

 1. x=5;y=11.
 2. x=−5;y=11
 3. x=−11;y=−5
 4. x=11;y=5

Câu 7: Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(1;0;0),B(0;0;1),C(2;1;1). Tam giác ABC là

 1. tam giác vuông tại A .
 2. tam giác cân tại A.
 3. tam giác vuông cân tại A.
 4. Tam giác đều.

Câu 8: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có A(1;0;0),B(0;0;1),C(2;1;1). Tam giác ABC có diện tích bằng

 1. √6.
 2. √6/3.
 3. √6/2.
 4. 1/2.

Câu 9: Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là(1;1;1),(2;3;4),(7;7;5). Diện tích của hình bình hành đó bằng

 1. 2√83.
 2. √83
 3. 83.
 4. √83/2.

Câu 10: Cho 3 vecto →a=(1;2;1);→b=(−1;1;2) và →c=(x;3x;x+2) . Tìm x để  3 vectơ →a,→b,→c đồng phẳng

 1. 2.
 2. −1.
 3. −2.
 4. 1.

Câu 11: Phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu?

 1. x²+y²+z²−2x=0.
 2. x²+y²−z²+2x−y+1=0.
 3. 2x²+2y²=(x+y)²−z²+2x−1.
 4. (x+y)²=2xy−z²−1

Câu 12: Phương trình nào sau đây không phải là phương trình mặt cầu ?

 1. x²+y²+z²−2x=0.
 2. 2x²+2y²=(x+y)²−z²+2x−1.
 3. x²+y²+z²+2x−2y+1=0..
 4. (x+y)²=2xy−z²+1−4x.

Câu 13: Phương trình nào sau đây không phải là phương trình mặt cầu ?

 1. (x-1)²+(2y−1)2+(z-1)²=6.
 2. (x-1)²+(y−1)2+(z-1)²=6.
 3. (2x−1)2+(2y−1)2+(2z+1)2=6.
 4. (x+y)²=2xy−z²+3−6x.

Câu 14: Cho các phương trình sau:  (x-1)²+y²+z²=1; x²+(2y−1)2+z²=4

x²+y²+z²+1=0; (2x+1)2+(2y−1)2+4z²=16.

Số phương trình là phương trình mặt cầu là:

 1. 4.
 2. 3.
 3. 2.
 4. 1.

Câu 15: Mặt cầu (S):(x-1)²+(y+2)2+z²=9 có tâm là:

 1. I(1;−2;0).
 2. I(−1;2;0).
 3. I(1;2;0).
 4. I(−1;−2;0)

Câu 16: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (α):3x−z=0. Tìm khẳng định đúng trong các mệnh đề sau:

 1. (α)//Ox.
 2. (α)//(xOz)
 3. (α)//Oy .
 4. (α)⊃Oy.

Câu 17: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Mặt phẳng (P) là −x+3z−2=0 có phương trình song song với:

 1. Trục Oy.
 2. Trục Oz.
 3. Mặt phẳng Oxy.
 4. Trục Ox.

Câu 18: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 3x+2y−z+1=0. Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là:

 1. →n(3;2;1)
 2. →n(−2;3;1)
 3. →n(3;2;−1)
 4. →n(3;−2;−1)

Câu 19: Trong không gian (x−2)2+(y−3)2+(z+1)2=289., tọa độ giao điểm M của đường thẳng Oxyz và mặt phẳng d:(x+5)/2=(y−7)/−2=z/1 là

 1. (S)
 2. M(4;1;6)
 3. AB=6 .
 4. (S) .

Câu 20: Trong không gian (x+4)2+(y+1)2+(z+6)2=18., cho mặt phẳng (x−4)2+(y−1)2+(z−6)2=9.: (x−4)2+(y−1)2+(z−6)2=16. và đường thẳng d:N(−5;7;0) Với giá trị nào của u→=(2;−2;1)thì MN→=(−9;6;−6) cắt H

 1. (S).
 2. (S).
 3. R²=MH²+(AB/2)2=18
 4. d(M,d)=3

Đáp án

Để nhận lời giải chi tiết đề kiểm tra toán, các bạn học sinh có thể đăng ký nhận lời giải tại đây

Mọi thắc mắc, câu hỏi về đề kiểm tra toán, ngữ văn hoặc tiếng anh các bạn hãy gửi email về địa chỉ onthidaihoc.fm@gmail.com

Bản quyền thuộc về web onthidaihoc.net. Nghiêm cấm sao chép để dùng với mục đích thương mại dưới mọi hình thức.

Bài Viết Liên Quan